V dnešní době je doprava mnohem jednodušší, než tomu bylo v minulosti. Od vynálezu parního stroje uplynulo již mnoho let, a my lidé jsme nezaháleli. Dnes máme spoustu druhů motorizované dopravy, ze kterých si můžeme vybrat.

 

Zde je vÅ¡ak potÅ™eba upozornit na to, že žádná z nich není zcela bezpeÄná. Každá má svá vlastní rizika, a je pochopitelné, že u nÄ›kterých budou vÄ›tší, než u jiných. Není tedy na Å¡kodu se zamyslet nad tím, které hrají prim.

 

autobus zevnitÅ™

 

Podle statistik je zdaleka nejbezpeÄnÄ›jším typem dopravy ta letecká. Je to samozÅ™ejmÄ› proto, že ve vzduchu je pÅ™eci jen ménÄ› příležitostí ke kolizím. Není tedy divu, že se nehody v letadle stávají jen velmi zřídka. Na druhou stranu je vÅ¡ak nutné poznamenat, že když už se stane, pak je obvykle pro vÅ¡echny fatální.

 

Dále je to lodní doprava. I zde je výhoda v tom, že příležitostí ke srážce je pomÄ›rnÄ› málo, i když je potÅ™eba dávat pozor například pokud proplouváme úzkými kanály. Na otevÅ™eném moÅ™i vÅ¡ak prakticky nehrozí, že se s nÄ›kým nebo nÄ›Äím srazíme. JistÄ›, loÄ může poÅ¡kodit i poÄasí, například velmi silná moÅ™ská bouÅ™e. DneÅ¡ní lodÄ› jsou vÅ¡ak stavÄ›ny tak, aby ji dovedly ustát, a navíc se jí lze díky vÄasné pÅ™edpovÄ›di poÄasí mnohdy vyhnout.

 

silnice za plného provozu

 

ŽelezniÄní doprava je na tom ponÄ›kud hůř. JistÄ›, jezdí po vyznaÄených kolejích, kde je vždy kontrolováno, zda je cesta volná. Chyby se ovÅ¡em stávají, a tak není divu, že se nÄ›kdy dva vlaky srazí. Komplikace mohou způsobit také například stromy popadané na koleje například po bouÅ™ce. CelkovÄ› se vÅ¡ak není příliÅ¡ Äeho bát.

 

Zdaleka nejrizikovÄ›jší je paradoxnÄ› ta, kterou používáme nejvíce – silniÄní. AÅ¥ už se jedná o auto Äi autobus, vždy se může stát, že se s nÄ›kým srazíte. Tomu nepomáhá ani fakt, že se poÄet vozidel na naÅ¡ich silnicích neustále zvyÅ¡uje.

 

SouÄasná situace tedy není ani zdaleka ideální. Bohužel se zdá, že není příliÅ¡ velká vůle ji Å™eÅ¡it, a to ani na národním, ani na mezinárodním poli. A to je Å¡koda, neboÅ¥ se tak budou problémy jen stupňovat.